Siirry sisältöön

Sessio A klo 10.00-10.40

Opettajan polku – digitaalinen väline opettajien pedagogiseksi tueksi
Jere Riekkinen & Heidi Salmento, Turun yliopisto 

Työpajassa esitellään Turun yliopistossa kehiteltyä opettajan polku -ideaa ja työstetään sitä yhteistoiminnallisesti eteenpäin. Tarkoituksena on kehittää uusi tapa tukea opettajien pedagogista kehittymistä. Opettajien pedagogisen kehittymisen tukemisen lisäksi opettajan polun on tarkoitus edistää opetuksen tutkimusta mahdollistamalla tutkimusaineiston kerääminen opettajien toiminnasta ympäristössä.  

Oppimisanalytiikan hyödyntäminen geneeristen kompetenssien ja opiskelumotivaation tunnistamisessa, kehittämisessä ja arvioinnissa
Marko Kortetmäki, Turku AMK

Tässä sessiossa tarkastellaan keinoja tunnistaa ammattikorkeakouluopiskelijoiden motivaation sekä kriittisen ajattelun kehittymistä niin monimuoto kuin nuorisoasteen koulutuksessa. Esitys pohjautuu kansainväliseen SINCOE – Supporting Innovation Competence Development in Online Education – Turun ammattikorkeakoulu (turkuamk.fi)projektiin, jonka tavoitteena on edistää opiskelijoiden geneeristen taitojen (tässä yhteydessä innovaatiokompetenssien) kehittymistä ja niiden arviointia verkkomuotoisessa opetuksessa käytännön tutkimus– ja kehittämiskokeilujen kautta. Sessiossa on mahdollista jakaa myös hyviä käytänteitä ja tunnistettuja haasteita teemaan liittyen. 

Intercultural thesis supervision
Kalypso Filippou, Turun yliopisto

In this interactive workshop participants will be presented with a theoretical framework and literature on intercultural thesis supervision. Opportunities for discussion, reflection and exchange of experiences will be provided as well as helpful material and suggestions for effective intercultural thesis supervision practices. 

Sessio B klo 10.50-11.30

Vertaisohjauksesta voimaa – opas – miten hyödyntää vertaisohjausta osana verkko- ja hybridi opetusta
Minna Björkberg-Suominen & Piia Pesso, Turku AMK

COVID-19 haastoi korkeakoulut siirtymään verkkototeutuksiin pikaisella aikataululla. Digitaaliset oppimisalustat, opettajien uudenlainen, valmentajan- ja mahdollistajan rooli sekä opiskelijoiden keskinäisen vertaistuen potentiaalin mahdollistaminen osaamisen kehittymiseen nousivat keskiöön.  

Tässä sessiossa esitellään korkeakoulujen käyttöön tehty, avoimessa verkkoympäristössä (aoe.fi) oleva opas ja työkalupakki, joka koostuu mm. hankkeen konkreettisista, osallistavista opiskelijalähtöisistä toimintatavoista, menetelmistä ja analyyseistä vertaistuen ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi, yksinäisyyden vähentämiseksi yksilö-, ryhmä- ja ohjaajatasolla. Hankkeeseen osallistui Turun ammattikorkeakoulusta opiskelijoita, opintopsykologit, opettajia sekä opiskelijakunta. 

Epävarmuuden sietokyky opiskelussa – miten kääntää epävarmuus voimavaraksi? Menetelmiä opetuksen suunnitteluun
Mari Ketola & Meiju Keinänen, Turku AMK

Kyky käsitellä epävarmuutta voimavarana on ratkaisevan tärkeää nykypäivän osaajille ja kouluttajille, jotka kouluttavat tulevaisuuden työntekijöitä. Aikaisemmat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että korkeakouluilla ei ole riittävästi tietoa, taitoja ja työkaluja, joiden avulla he pystyisivät tukemaan oppijoitaan kehittääkseen kykyään käsitellä epävarmuutta positiivisella, luovalla ja tuottavalla tavalla. Tässä sessiossa esitellään konkreettisia ja käytännössä testattuja menetelmiä opiskelijoiden epävarmuuden käsittelyyn. Menetelmät pohjautuvat kansainväliseen PUNC-projektiin PUNC (ug.edu.pl), jonka tavoitteena on tukea ja kouluttaa kouluttajia edistääkseen oppijoidensa epävarmuusosaamista. Sessiossa esitellään opas ja työkalupaketti, joiden avulla korkeakoulujen henkilökunta voi suunnitella ja toteuttaa epävarmuuden kohtaamista ja osaamisen kehittymistä osana erilaisia oppimisympäristöjä ja oppimisprosessia. 

Challenges and opportunities of virtual teamwork – How can teachers support collaborative learning for students in virtual environments?
Laura Mairinoja 

The two-year ENVISION_2027 project (https://sites.utu.fi/envision2027/) aimed to develop online education and digital pedagogies for virtual laboratory training and teamwork. This session will focus on sharing good practices to support learning during teamwork in virtual environments. We will share lessons learned from the ENVISION_2027 project, including the students’ perspective and our research based on learning analytics. In addition, future prospects of virtual teamwork in education will be discussed. 

Intensifierat lärarkoordinerat skrivstöd på engelska: en pilot i samarbete mellan Språkcentret och Handelshögskolan
Malin Johansson, Språkcentret, Åbo Akademi 

Språkcentret har i samarbete med ämnen vid Handelshögskolan gett lärarkoordinerat skrivstöd på engelska åt magisterstudenter med identifierade behov. Lärarna har gått igenom fjärde årets studenters skrivuppgifter för att hitta studenter i behov av språk- eller skrivstöd. Språkcentrets skrivhandledare har rett ut vad problemen kan bero på och vad man kan göra för/med dessa studenter, redan innan de börjar med magisterarbetet. 

 Loppudebatti

Oppimisen merkityksellisyys ja merkillinen tekoäly
Riikka Harikkala-Laihinen, Turun yliopisto, Sanna Rantanen, Turun yliopisto, Anna Sell, Åbo Akademi & Johanna Ailio, Turku AMK 

Aamupäivän päätteeksi kuulemme korkeakouluopettajien näkemyksiä ja kokemuksia tekoälysovellusten käytöstä oppimisessa ja opettamisessa.  Keskustelussa pohditaan tekoälyä ilmiönä korkeakoulukontekstissa ja mietitään sen suhdetta oppimisen merkityksellisyyteen.